11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11;

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Списък с одобрените училища по Mодула I „Създаване на достъпна архитектурна среда“, НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019 г.

Сайт за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np2018.mon.bg

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта

Ръководител: Велимир Бенов – държавен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, [email protected]  
Лица за контакт:
Константин Бояджиев - младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected];
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];
Виржиния Хубчева - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, [email protected];
Сашка Владимирова - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected].


 Модул II „Сигурност в училище“

От 30.08.2019 г. (петък) стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ за:

  • държавните специализирани и неспециализирани училища в системата на МОН, държавните центрове за специална образователна подкрепа, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавен логопедичен център и Национален дворец на децата чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg
  • държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта чрез формуляр за кандидатстване. Проектните предложения се подават на хартиен носител към съответното министерство

Срок за кандидатстване: до 30.09.2019 г. включително.

Списък на класираните проектни предложения по Модул II „Сигурност в училище“

 

Ръководител: инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected] 
Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 734, [email protected]
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 757, [email protected]
Шенай Мюмюн - главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 642, [email protected]Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения