До 20 януари 2020 г. Конкурс за стипендии, отпуснати от Китай

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2022-2019 г. » До 20 януари 2020 г. Конкурс за стипендии, отпуснати от Китай

ОБЯВА (публ. 17.12.2019 г.)

Министерството на образованието и науката

обявява

конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република. Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2020-2021 година

Предоставените 20 стипендии са предназначени за придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър”, „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър“, както и за едногодишна специализация по китайски език. Допуска се обучение по всички специалности, с изключение на специалностите от регулираните професии Медицина, Дентална медицина и Фармация. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши от комисиите на МОН, провеждащи конкурсите за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в чужбина, по време на събеседването с кандидатите.

Стипендиите за пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” или „магистър“ осигуряват едногодишен подготвителен курс по китайски език.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да владеят китайски или английски език (препоръчително);
 3. Възраст на кандидатите:
  - за обучение в ОКС „бакалавър” - до 25 г.;
  - за обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” - до 35 г.;
  - за преподаватели и изследователи - до 50 г.
 4. Да притежават международен паспорт, валиден след 01.03.2021 година;
 5. Да са информирани, че специалността на обучение и специализация фигурира в китайските висши училища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

I. За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

Да са студенти в първи курс, редовно обучение, в български държавни висши училища през учебната 2019-2020 г. от всички специалности без горепосочените, с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.

II. За пълен срок на обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“:

Да притежават диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „магистър” в българско висше училище със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър” (4.00).

III. За едногодишна специализация по китайски език:

 1. Да са студенти в българско държавно висше училище през учебната 2019-2020 година в редовна форма на обучение:
  1.1 Във втори или трети курс за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалностите „Китаистика”, „Приложна лингвистика с китайски език”, „Педагогика на обучението по български език и китайски език“ и „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50, или
  1.2 В първи курс за придобиване на ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език“ с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „много добър” 4.50.
 2. Да работят на щатна длъжност като учители, преподаватели или изследователи в държавни средни или висши училища, или научни организации в областта на китайския език и да са установили контакт с приемащ университет относно възможността за специализация.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи.
 2. Копие от личната карта.
 3. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН.
 4. Мотивация.
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение - за студентите по т. I и т. III (1.1).
 6. Копие от дипломата за средно образование - за студентите по т. I.
 7. Копие от дипломата за висше образование - за кандидатите по т. II, т. III (1.2) и преподавателите и изследователите по т. III (2).
 8. Копие от документ за владеене на китайски или английски език (ако има такъв документ). Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи посочените езици.
 9. За работещите на щатна длъжност - договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на обучение.
 10. Декларация от кандидата, че е съгласен МОН да ползва и обработва личните му данни във връзка с участие в конкурса за обучение/специализация.
 11. Декларация от кандидата, че:

а) е информиран за предварителния характер на конкурса, правото на приемащата страна да определя допълнителни условия и да взема окончателно решение за отпускане на стипендиите;
б) сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки;
в) след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно сътрудничество” на МОН кратък отчет за обучението/извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.
г) кандидатите по б. А и Б следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН, а кандидатите по б. А - и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 20 януари 2020 г. включително.

На 23 януари 2020 г. от 10.00 ч. в МОН ще се проведе събеседване с всички кандидати.

След събеседването одобрените на конкурса кандидати ще бъдат информирани допълнително за следващите стъпки и необходими документи за кандидатстване пред китайската страна.

Окончателното решение за избора на кандидати е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Телефони за справки: 02 9217 530, 02 9217 630 и 02 424 1155.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения