План за възстановяване и устойчивост

Начало » План за възстановяване и устойчивост

 


ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОЦЕДУРИ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 1 „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Приключила процедура: BG-RRP-1.013 "Създаване на Национален на национален и на регионални STEM центрове“

Процедура: „Училищна STEM среда“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приключила процедура: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

ОТВОРЕНА процедура: BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

ОТВОРЕНА процедураBG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" 

Процедура: „Изграждане на Центрове за високи постижения в ПОО“

Процедура: „Изграждане на кампуси“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 3 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ“

Приключила процедура: BG-RRP-1.008 - А1 „Младежки центрове (в областни градове)“

Приключила процедура: BG-RRP-1.009 - А2 „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“

Процедура: „Създаване на национален фокусен център“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 4 „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“

Приключила процедура: BG-RRP-2.004 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Процедура: „Подкрепа за туининг проекти“

Процедура: „Подкрепа за проекти „Катедри на европейското научно пространство“.

Покана за предстоящи конкурси по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.) и възможности за финансиране на подадени и високо оценени от Европейската комисия (ЕК) проектни предложения, подадени от български висши училища и научни организации, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) (публ. 15.11.2022 г.) 


ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Приключило обществено обсъждане на План за действие за периода 2022-2024 година (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане

Бележки, становища и предложения по проекта на Плана могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 09.12.2022 включително.


Приключило обществено обсъждане на Насоки (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 
Крайна дата за подаване на предложения и възражения: 02.12.2022 г. 23:59 ч.


Приключило обществено обсъждане на Концепция (публ. 27.10.2022 г.)

Проект на Концепция за изграждане на училищна STEM среда чрез реализиране на инвестиционен проект С1.I1 „STEM центрове и иновации в образованието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, стълб 1 „Иновативна България“, компонент 1 „Образование и умения“ (публ. 27.10.2022 г.)
1. Приложение 1 - Списък на допустимите кандидати и разпределение на средствата по дейности; (публ. 27.10.2022 г.)
2. Приложение 2 - Типови спецификации на оборудване за STEM центровете. (публ. 27.10.2022 г.)

Изграждането на училищна STEM среда по Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се реализира чрез процедура на директно предоставяне на средства с конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестициите всички държавни и общински училища в страната. Дейностите ще се изпълняват от съответното държавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП.

Писмени възражения и предложения по проекта Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected] в срок до 10.11.2022 г. включително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+