План за възстановяване и устойчивост

Начало » План за възстановяване и устойчивост

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 1 „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Процедура: „Създаване на национален и на регионални STEM центрове“

Процедура: „Училищна STEM среда“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Процедура: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Процедура: „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Процедура: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда на училища и детски градини“

Процедура: „Изграждане на Центрове високи постижения в ПОО“

Процедура: „Изграждане на кампуси“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 3 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ“

Процедура: BG-RRP-1.008 - А1 „Младежки центрове (в областни градове)“

Процедура: BG-RRP-1.009 - А2 „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 4 „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“

Процедура: BG-RRP-2.004 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Процедура: „Подкрепа за туининг проекти“

Процедура: „Подкрепа за проекти „Катедри на европейското научно пространство“.

Покана за предстоящи конкурси по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.) и възможности за финансиране на подадени и високо оценени от Европейската комисия (ЕК) проектни предложения, подадени от български висши училища и научни организации, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) (публ. 15.11.2022 г.) 


ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Обществено обсъждане на План за действие за периода 2022-2024 година (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане

Бележки, становища и предложения по проекта на Плана могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 09.12.2022 включително.


Обществено обсъждане на Насоки (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 
Крайна дата за подаване на предложения и възражения: 02.12.2022 г. 23:59 ч.


Обществено обсъждане на Концепция (публ. 27.10.2022 г.)

Проект на Концепция за изграждане на училищна STEM среда чрез реализиране на инвестиционен проект С1.I1 „STEM центрове и иновации в образованието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, стълб 1 „Иновативна България“, компонент 1 „Образование и умения“ (публ. 27.10.2022 г.)
1. Приложение 1 - Списък на допустимите кандидати и разпределение на средствата по дейности; (публ. 27.10.2022 г.)
2. Приложение 2 - Типови спецификации на оборудване за STEM центровете. (публ. 27.10.2022 г.)

Изграждането на училищна STEM среда по Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се реализира чрез процедура на директно предоставяне на средства с конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестициите всички държавни и общински училища в страната. Дейностите ще се изпълняват от съответното държавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП.

Писмени възражения и предложения по проекта Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected] в срок до 10.11.2022 г. включително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+