Национални научни програми, одобрени 2018 г.

Начало » Наука » Политики и инициативи » Национални научни програми » Национални научни програми, одобрени 2018 г.

Решение № 855 от 9 декември 2021 година за изменение на националните научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 13.12.2021 г.)

Решение № 340 от 21 май 2020 година (актуализира Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)) за изменение на Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми (публ. 05.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)  - https://www.bioactivemed-nrp.com


РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

 1. ННП „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТв НОС) - https://npict.bg/bg;
  За консултации по програмата:

  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Юмер Коджаюмер, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 2. ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) - https://eplus.bas.bg/bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Весела Василева, държавен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  

 3. ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ - https://nnpos.wordpress.com/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Йоана Диманачка, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]

 4. ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ - http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 5. ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) - https://kinnpor.uni-sofia.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Диана Лесева, държавен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 6. ННП “Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве) - https://ez.mu-sofia.bg/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 7. ННП „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ) - http://reprobiotech.eu/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 8. ННП „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  

 9. ННП „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) - Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете на официалната страница на ФНИ: https://www.fni.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Николай Николов, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected];

 10. ННП “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) - Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете на официалната страница на ФНИ: https://www.fni.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Николай Николов, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected];

 11. ННП „Млади учени и постдокторанти“ .
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected].
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения