6. НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 6. НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

6. Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ съгласно приложение № 6

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 


Модул 1 „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти“

Лица за контакт:
Радостина Новакова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1169, e-mail: [email protected];
Ремдие Ибрям – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1165, e-mail: [email protected];
Жасмина Александрова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1163, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Придобиване на професионална квалификация „учител по…“ , като допълнителна професионална  квалификация на заети в системата на предучилищното и училищното образование учители“

Информация за процедура и срокове за кандидатстване;
Заявление за кандидатстване;
Проект на договор за включване в програмата на одобрен участник.

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1164, e-mail: [email protected].


Модул 3 „Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти - обучения по международни споразумения за обучение на учители“

Подбор на педагогически специалисти за участие в онлайн обучение, свързано с историята на Холокоста и антисемитизма, организирано от МОН и „Яд Вашем“ - Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 06 - 09 ноември 2023 г.

Покана за подбор на педагогически специалисти за участие в онлайн обучение

Заявление за участие в онлайн обучение

Декларация

Справка

Подаването на документите се извършва всеки работен ден до 18 септември 2023 г.


Списък на класираните учители по професионална подготовка  за участие в обучение в периода 16.09.2023 г. – 24.09.2023 г. в ЦЕРН – Женева, Швейцария по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. (публ. 28.08.2023 г.)

Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН - Женева в периода 16 септември - 24 септември 2023 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден, считано до 17 август 2023 г., включително, от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, Приемна - стая № 4, партер – с надпис: за отдел „Квалификация и кариерно развитие”, за участие в обучение на учители по професионална подготовка от областите на образование „ Техника “ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление ,, Техника “ и „ Информатика “ в ЦЕРН - Женева, Швейцария

Лице за контакт: Радостина Новакова, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“ , телефон за връзка: 02/4241169; електронен адрес: [email protected] 


Подбор на учители в обучение по природни науки в ЦЕРН по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. в периода 15.07.2023 г. - 23.07.2023 г. (публ. 19.06.2023 г.) 

Краен срок – 23.06.2023 г. включително

Списък на класираните кандидати за участие в обучение на учители по природни науки в ЦЕРН - Женева, 15.07.2023 г. - 23.07.2023 г. (публ. 30.06.2023 г.)


Лица за контакт:
Жасмина Александрова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1163, e-mail: [email protected];
Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1164, e-mail: [email protected];
Иванка Стоянова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1168, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения