7. НП „Заедно за всяко дете“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 7. НП „Заедно за всяко дете“

7. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 7 

(публ. 02.06.2023 г.) 

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул 1 "Подпомагане на екипите за обхват" (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на класираните заявки от училищата и детските градини по Модул 1 (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на класираните заявки от РУО за финансиране по Модул 1 (публ. 30.08.2023 г.)


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ (публ. 30.08.2023 г.)

Списък  на одобрените за финансиране детски градини и училища по  Модул 2 (публ. 30.08.2023 г.)


Модул 3 „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“  (публ. 21.06.2023 г.)

Списък на класираните заявки от РУО за финансиране по Модул 3  (публ. 30.08.2023 г.) 

Формуляр за кандидатстване по Модул 3 (публ. 21.06.2023 г.)

Формуляр за отчет по Модул 3 (публ. 21.06.2023 г.)

Ръководител: Мариана Лозанова – началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“, сл.тел 02 9217 592, [email protected]

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 735, [email protected];
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 539, [email protected]

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения