11. НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 11. НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

11. Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 11

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 


Заповед № РД09-1929 от 21.08.2023 г. за финансиране на одобрените общини по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ (публ. 24.08.2023 г.)

Образците на документи са публикувани на сайта на МОН на 22.06.2023 г.

  1. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
  2. Декларация (Приложение 2);
  3. Списък на децата и/или учениците, за които ще бъде осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място за учебната 2023/2024 година (Приложение 3);
  4. Списък на децата в задължително предучилищно образование и/или на учениците до VII клас, за които ще бъдат осигурени учебни пособия и материали за учебната 2023/2024 година (Приложение 4);
  5. Списък на съдържанието и разходите за пакетите учебни пособия и материали (Приложение 5);
  6. Списък на броя непедагогически персонал и разходите за него (Приложение 6);
  7. Контролен лист (Приложение 7);
  8. Ръководство за кандидатстване.

Ръководител: Лало Каменов – директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), 0877649391, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Инна Иванова – главен експерт в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), тел.: 0879814170, e-mail: [email protected];
Нирен Хасанова - главен експерт в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), тел.: 0879814169, email: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения