12. НП „Без свободен час“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 12. НП „Без свободен час“

 

12. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 12

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Без свободен час“

Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“: (публ. 30.06.2023 г.)

Списък на училищата и центровете за специална образователна подкрепа за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час”, 2023 г., Модул 1 за периода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)
Списък на детските градини за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час”, 2023 г., Модул 2 за периода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г.(публ. 01.09.2023 г.)

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Справка – декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове;

Карта за мониторингово посещение.

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“: (публ. 30.06.2023 г.)

Списък на училищата, центровете за специална образователна подкрепа и детските градини за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час”, 2023 г., Модул 3 за периода от 01.10.2022 г. до 30.06.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)

Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС;

Карта за мониторингово посещение;

Декларация за демаркация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2023 година.


Ръководител: Мариана Лозанова– началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 592, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Елена Витанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 429, e-mail: [email protected];
Мария Петкова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 542, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения