20. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 20. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

20. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ съгласно приложение № 20

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 1. Изкуства и модул 2. Спорт (публ. 09.06.2023 г.)

  • Списъци за ПРЕДСТОЯЩАТА учебна 2023/2024 година:

Списък на училищата, одобрени за финансиране по модул 1. Изкуства от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023-2024 година (публ. 13.09.2023 г.) 

Списък на училищата, одобрени за финансиране по модул 2. Спорт от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023-2024 година (публ. 13.09.2023 г.) 

  • Списъци за учебната 2022/2023 година:

Списък на училищата, включени за дофинансиране по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г. - модул 1 Изкуства (публ. 01.09.2023 г.)

Списък на училищата, включени за дофинансиране по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г. - модул 2 Спорт (публ. 01.09.2023 г.)

 

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Декларация (публ. 09.06.2023 г.)

Програма за провеждането на заниманията на групата/програма за провеждането на тренировките за подготовката на отбора (публ. 09.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружителното писмо, формулярът/формулярите за кандидатстване, решението на педагогическия съвет и декларацията за липса на двойно финансиране се изпращат по електронна поща на съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок до 45 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 17 юли 2023 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 491, е-mail: [email protected] 
Анелия Томова – експерт към Националния дворец на децата, 0884 101 313

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения