21. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 21. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

 

21. Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ съгласно приложение № 21

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“


Модул 1) „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия“

Списък на класираните за финансиране училища (публ. 15.09.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Декларация (публ. 09.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

Придружителното писмо, формулярът за кандидатстване, решението на педагогическия съвет и декларацията за липса на двойно финансиране се изпращат по електронна поща на съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок до 45 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 17 юли 2023 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Яна Малашева – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 738, е-mail: [email protected] 
Нурселин Казак – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 758, е-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения