Стипендиантска програма на Словакия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендиантска програма на Словакия

Националната стипендиантска програма на Словашката република

обявява конкурс за стипендии за обучение И специализация » словашките университети и изследователски центрове през академичната 2016/2017 г., както и за летния семестър на учебната 2015/2016 i., отнасящи се за чуждестранни граждани.

  • Стипендиите обхващат следните възможности за обучение: -Семестриално обучение за чуждестранни студенти с продължителност ОТ I ДО два семестъра;
  • Следдипломно обучение и специализация за чуждестранни докторанти, специализанти, учени, изследователи и специалисти за период от I до 12 месеца. Обучаващите се в гези категории ме получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпраща! необходимите документ за участие В Програмите ПО електронен път - on-line на http://wwvv.scholar.ships.sk в срок до 16.00 часа па 31.10.2015 г. за кандидатите за обучение през летния семестър па учебнаia 2015/2016 т., а за обучение през академичната 2016/2017 i.. в срок до 30.04.2016 i.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да 6ъ ic намерена на следния адрес: http://vvwvv.scholarships.sk
?go=page&pageId=12&subpageId=1127

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения