Стратегически документи

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030), приета с Решение № 278 от 5 май 2022 година (публ. 11.11.2022 г.) 

Национален план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. (публ. 11.11.2022 г.) План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете в Министерството на образованието и науката 2021-2027 (публ. 15.02.2022 г.)


Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 24 февруари 2021 година (публ. 08.03.2021 г.)

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) (публ. 11.03.2021 г.)


Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

С Решение на 44-то Народно събрание от 17 декември 2020 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 2 от 8 януари 2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. 
(публ. 12.01.2021 г.)

Тригодишeн план за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021 – 2030 година за периода 2021 – 2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2937/21.04.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.05.2022 г.)Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 година

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. (Обн. - ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 07.06.2017 г.)

Оперативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, приет с Решение № 640 от 5 септември 2018 година на МС  (публ. 11.08.2021 г.)

Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г., актуализирана с Решение № 328 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 11.06.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения