Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

На 27.09.2019 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.

Основна цел на процедурата е да се изградят младежки центрове, които покриват високи стандарти за работа с младежта, предоставят разнообразие от дейности и комплексни услуги за младите хора, вкл. и тези от уязвимите групи.

Допустими кандидати по процедурата са: общини, които са административни центрове на областите в Република България (с изключение на община Стара Загора, община град-Добрич, община Пловдив и община Враца, които са бенефициенти по друга процедура на същата програма).

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 8 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 1 500 000 евро до 2 000 000 евро. Настоящата процедура няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2019 г., 18:00 ч.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac9f3979-6595-4dbd-bec6-8049e61b9446

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения