Висше образование

Начало » Висше образование


Покана за представяне на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“

Европейската комисия публикува новата покана за представяне на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“. Тя има два основни стълба: за подкрепа на вече сформираните алианси (вторите 24 от 2020 г.) и за създаване на нови консорциуми. Нов момент е възможността за разширяване на вече сформираните алианси, за което е осигурено конкретно финансиране. (публ. 19.10.2022 г.)  повече >>

 

Студентско кредитиране

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти е публикуван в ДВ бр. 33 от 30.04.2010 г.

ПОКАНА за сключване на типов договор съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти през 2022 г., която е обнародвана в бр. 11 на „Държавен вестник“ от 08.02.2022 г. (публ. на 15.02.2022 г.)

Решение № 555 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 04.08.2022 г.)

Студентско кредитиране - ред и условия за отпускане на студентски кредити (публ. на 31.01.2020 г.)

ОБРАЗЕЦ на уверение с реквизитите по чл.10, ал.3 от ЗКСД

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (актуализиран на 31.01.2020 г.)

Стъпки за получаване на кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+