Човешки ресурси и административно обслужване

Начало » Министерство » Обща администрация » Човешки ресурси и административно обслужване

Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване"

Даниела Недялкова

директор

тел: (02) 9217 558, (02) 9217 559
e-mail: [email protected]


Отдел "Подбор, обучение и оценяване"

Веселин Атанасов

началник на отдел

тел: (02) 9217 669
e-mail: [email protected] 


Отдел "Назначаване, заплащане и процесуално представителство"

Ели Кадиева

началник на отдел

тел: (02) 9217 556
e-mail: [email protected]


Отдел "Координация, деловодство и архив"

 

началник на отдел

тел: 
e-mail: 


Отдел "Административно обслужване и секретариат"

Любена Вътева

началник на отдел

тел: (02) 9217 576
e-mail: [email protected]


 1. организира и отговаря за дейностите, свързани с изготвянето на индивидуалните административни актове и документи по възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
 2. изготвя и съхранява длъжностното и поименното разписание на министерството и на регионалните управления на образованието;
 3. координира и консултира дейностите във връзка с изготвянето на длъжностните и поименните разписания на звената и на административните структури към министерството;
 4. изготвя и актуализира работните заплати в министерството и в регионалните управления на образованието;
 5. организира и координира набирането и подбора на персонала, като отговаря за провеждането на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, когато министърът е орган по назначаване или работодател;
 6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството, на държавните служители в регионалните управления на образованието, на ръководителите на административните структури и звената към министерството и на служителите в училищата в чужбина; отговаря за правилното отчитане на отпуските; издава и заверява служебните и трудовите книжки; издава служебни бележки и документи за пенсиониране;
 7. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването и актуализирането на длъжностни характеристики;
 8. организира и координира дейността по атестирането на служителите, когато това е предвидено в закон;
 9. анализира потребностите, планира и подпомага организацията по обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното им развитие;
 10. оказва правна помощ при осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на администрацията и осигурява навременна правна консултация във връзка с постъпили жалби и сигнали, свързани с трудовите и служебните правоотношения;
 11. организира дейностите по процедурите за осъществяването на дисциплинарна отговорност на служителите;
 12. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебните производства, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения, по които министърът е орган по назначаване, и на трудовите правоотношения, по които министърът е работодател;
 13. разработва и актуализира документи в областта на човешките ресурси;
 14. извършва вписванията в Административния регистър към Министерския съвет относно:
  а) административните структури и ръководните им органи;
  б) незаетите длъжности в администрацията;
  в) обявленията за конкурсите за държавни служители;
  г) служебните правоотношения;
 15. организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;
 16. приема, завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция (жалби, молби, писма, призовки, становища, предложения, препоръки и друга документация);
 17. извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 18. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния архив, организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
 19. организира съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове на Министерския съвет;
 20. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет проекти на актове и осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет, на главния секретар и на директорите на дирекции;
 21. обобщава и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет;
 22. изготвя справки и отчети за дейността на министерството, свързана с административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 23. отговаря за изпращането на актовете на министъра за обнародване в „Държавен вестник";
 24. извършва вписванията в Административния регистър към Министерския съвет относно административните услуги и регистрационните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;
 25. отговаря за срочното и законосъобразното изпълнение на задълженията, свързани с предложения и сигнали на физически и юридически лица по Административнопроцесуалния кодекс, и на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и по Закона за защита на личните данни;
 26. организира приемна на министерството по постъпили искания (заявления), жалби и протести, сигнали и предложения на граждани и поддържа регистър за тях;
 27. организира предоставянето на навременна, точна и пълна информация и оказването на съдействие на омбудсмана при изпълнение на неговите правомощия;
 28. осигурява дейности по административно обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише";
 29. извършва проверка на автентичността на образователни документи по постъпили писмени запитвания;
 30. съдейства за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство и оперативната съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
 31. отговаря за дейностите по публикуване на стратегически документи и проекти на нормативни актове на министерството в Интернет портала за обществени консултации.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+