Учебници и училищна документация

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Учебници и училищна документация

Дирекция "Учебници и училищна документация"

Пенка Иванова

директор

тел.: 02 8174 750; 02 8174 758
e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
София Панкова, тел.: 02 8174 750, е-mail: [email protected]   


 1. подпомага министъра при осъществяване на държавната политика относно познавателните книжки, учебниците, учебните помагала, информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;
 2. отговаря за дейностите, свързани с оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;
 3. отговаря за осигуряването и разпространението на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които са безплатни за децата и учениците;
 4. отговаря за дейностите, свързани с осигуряване на документите за институциите от системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение;
 5. организира воденето на националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и поддържа електронен архив на информацията и документите в електронен формат в системата на предучилищното и училищното образование;
 6. отговаря за прилагането на нормативните актове, свързани с познавателните книжки, учебниците, учебните комплекти и с документите в системата на предучилищното и училищното образование;
 7. подпомага дейността по установяване автентичността на документите, издавани от училищата;
 8. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за информацията и документите и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
 9. участва в разработването и управлението на национални проекти и програми, свързани с оценяване, одобряване и разпространение на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебна документация;
 10. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 11. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения