Учебници и училищна документация

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Учебници и училищна документация

Дирекция "Учебници и училищна документация"

Пенка Иванова

директор

тел.: 02 8174 750; 02 8174 758
e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
София Панкова, тел.: 02 8174 750, е-mail: [email protected]   


 1. подпомага министъра при осъществяване на държавната политика относно познавателните книжки, учебниците, учебните помагала, информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;
 2. отговаря за дейностите, свързани с оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;
 3. отговаря за осигуряването и разпространението на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които са безплатни за децата и учениците;
 4. отговаря за дейностите, свързани с осигуряване на документите за институциите от системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение;
 5. организира воденето на националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и поддържа електронен архив на информацията и документите в електронен формат в системата на предучилищното и училищното образование;
 6. отговаря за прилагането на нормативните актове, свързани с познавателните книжки, учебниците, учебните комплекти и с документите в системата на предучилищното и училищното образование;
 7. подпомага дейността по установяване автентичността на документите, издавани от училищата;
 8. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за информацията и документите и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
 9. участва в разработването и управлението на национални проекти и програми, свързани с оценяване, одобряване и разпространение на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебна документация;
 10. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 11. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+