Правна

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Правна

Дирекция „Правна”

Любомир Йосифов

директор

тел.: 02 9217 527, 02 9217 627
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Любка Цветкова, младши експерт, тел.: 02 9217 527, 02 9217 627, e-mail: [email protected]

Отдел „Правен”

Ивайло Христов

началник на отдел

тел.: 02 9217 725
e-mail: [email protected] 


Отдел „Нормативен”

Анелия Семкова

началник на отдел

тел.: 02 9217 624
e-mail: [email protected]


 1. подпомага разработването, като оформя правно-технически проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи обществените отношения в областта на образованието и науката;
 2. изготвя или съгласува проекти на индивидуални и общи административни актове на министъра;
 3. оказва правна помощ относно законосъобразността на актовете на министъра при упражняване на правомощията му като орган на изпълнителната власт и изготвя становища и справки по правни въпроси;
 4. дава становища по проекти на закони и подзаконови актове в областта на образованието и науката, както и във всички случаи, в които министерството е заинтересувано ведомство;
 5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на министерството и на териториалните структури и административни звена;
 6. организира процесуалното представителство и правната защита на министерството и на актовете на министъра пред всички съдебни инстанции по дела;
 7. участва при изготвянето и съгласува договори, по които страна е министерството;
 8. участва в изпълнението на държавната политика за евроинтеграция в областта на нормативното осигуряване;
 9. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества: увеличаване или намаляване капитала на търговските дружества; изменение или допълнение на устава или дружествения договор; преобразуване и прекратяване на дружества; откриване, прехвърляне или закриване на клонове от предприятия или на значителни части от предприятия и дава становища по останалите актове, с които министърът упражнява правата на държавата в търговските дружества;
 10. изготвя договорите за възлагане управление на членовете на контролните и управителните органи на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата съобразно отрасловата му компетентност;
 11. изготвя и поддържа регистъра на търговските дружества по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ДВ, бр. 51 от 2003 г.).
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения