ПОКАНИ на Европейския център за съвременни езици в Грац по проекти през 2011

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » ПОКАНИ на Европейския център за съвременни езици в Грац по проекти през 2011

ПОКАНИ на Европейския център за съвременни езици в Грац по проекти през 2011 г.

Проект “Enhancing success of mobility programmes – Tools for language teachers” (PLURImobil)

22-24 март 2011

Място на провеждане: ЕЦСЕ, Грац, Австрия
Работни езици: английски и френски език

Профил на участниците:

Професионален опит

  • Преподаватели, които подготвят учители /на ученици 7-16 г./
  • Учители

Изискуем опит и компетенции
Да имат отношение/да са участвали в програми и дейности за мобилност

Очакван принос/задачи преди, по време и след семинара

Преди работния семинар: съпоставяне на примерни сценарии за мобилност на местно, регионално, национално и международно ниво; запознаване с посочените инструменти и документи; установяване или активизиране на контакти с местни, регионални, национални и международни мрежи, които се свързват с темата за мобиност.

По време на работния семинар: активно участие в дискусиите и предоставяне на коментари и полезна обратна връзка

След работния семинар: разпространение на резултатите в контекста на местното, регионалното, националното и международното съртрудничество

Уеб сайт на проекта: http://plurimobil.ecml.at

Краен срок за подаване на документи от кандидатите за участие: 10 февруари 2011 г.

Проект “Developing online teaching skills” (DOTS)

10-11 март 2011 г.

Място на провеждане: ЕЦСЕ, Грац, Австрия
Работни езици: английски и немски език

Профил на участниците:

Професионален опит
Учители по чужди езици и преподаватели, които подготвят учители по чужди езици, с интерес към обучение online

Изискуем опит и компетенции
Основни познания по дигитални технологии, по самообучение/независимо обучение, основни познания или интерес към reflective activities за самообучение

Очакван принос/задачи преди, по време и след семинара

По време на работния семинар: изпробване и оценяване на учебните материали, предлагане на подобрения

След работния семинар: разпространение на информацията, организиране на обучения в институциите, където участниците работят, както и/или в съответния регион; използване и оценяване на дейностите, свързани с уебсайта; преводи, свързани с дейностите по проекта (когато е необходимо), активно участие в дейностите по проектния уебсайт.

Уеб сайт на проекта: http://dots.ecml.at

Краен срок за подаване на документи от кандидатите за участие: 28 януари 2011 г.

Необходими документи при кандидатстване, които следва да бъдат подадени в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проект на ЕЦСЕ.

За повече информация: тел (02) 9217 735 или на e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения