Стратегически документи

Начало » Наука » Стратегически и нормативни документи » Стратегически документи


Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 година

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. (Обн. - ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 07.06.2017 г.)

Оперативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, приет с Решение № 640 от 5 септември 2018 година на МС  (публ. 11.08.2021 г.)


Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. (публ. 11.06.2021 г.)


Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-3542 от 10 декември 2020 г., обнародвана в брой 6 на „Държавен вестник“ от 22.01.2021 г. (публ. 13.01.2021 г.)


Годишен план за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.


Архив "Научноизследователски инфраструктури" 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения