Звено за мрежова и информационна сигурност

Начало » Министерство » Звено за мрежова и информационна сигурност

Звено за мрежова и информационна сигурност

Антон Петров 

експерт по мрежова и информационна сигурност I степен

тел: (02) 9217 600
e-mail: [email protected]

Добромир Попов

експерт по мрежова и информационна сигурност I степен 

тел: (02) 9217 600
e-mail: [email protected]


Звеното за мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение на министъра и осъществява функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност.

Звеното по ал. 1 осъществява дейността по прилагане на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството.

Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.

Звеното за мрежова и информационна сигурност:

 1. организира дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на министерството за мрежова и информационна сигурност;
 2. участва в изготвянето на политиките и документираната информация;
 3. разработва, предлага на министъра за утвърждаване и следи за спазването на вътрешните правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
 4. следи за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;
 5. консултира ръководството на министерството във връзка с информационната сигурност;
 6. организира, координира и отговаря за периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
 7. периодично (не по-рядко от веднъж годишно) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в министерството и ги представя на министъра;
 8. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
 9. организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо;
 10. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на информационната сигурност;
 11. отговаря за водене на регистъра на инцидентите и за реагиране при инциденти с информационната сигурност при условията и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
 12. уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискванията за уведомяване при инциденти на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.);
 13. организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприема мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях;
 14. следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер и дава препоръки;
 15. следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;
 16. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им;
 17. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
 18. предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
 19. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, уреждащи изискванията към мерките за информационна и мрежова сигурност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения