СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА УЧИЛИЩАТА ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Начало » Последни публикации

22.05.2023

На снимката - занимания на ученици.

Стартира кандидатстването на училищата, които желаят да работят по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. До 17.30 часа на 6 юни 2023 г. включително директорите на държавните, общинските и частните училища могат да подават заявление за участие в проекта, като предварително се запознаят с разписаните дейности и с начина на тяхното изпълнение. Заявлението за участие в проекта се попълва в електронен формат и е достъпно на адрес: https://forms.office.com/e/3aDFKiqzys или чрез QR код: QR код

Попълването се извършва само чрез институционалния профил на училището (от вида код по НЕИСПУО@edu.mon.bg).

Заявления, подадени от други профили, няма да бъдат разглеждани. Въведените данни могат да бъдат променяни до изтичане на крайния срок за подаване на заявлението. Министерство на образованието и науката апелира ръководствата на училищата да проявят активност и да подадат заявления за включване в проекта. Той ще надгради дейностите на проектите „Подкрепа за успех“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР и осигурява възможност за продължаване на дейността на вече назначените педагогически специалисти и непедагогически персонал и в новия програмен период. Това се отнася за ресурсните учители, психолозите, образователните медиатори и всички останали, които вече работят в училищата. Включването в новия проект ще позволи да се осигури устойчивост и приемственост на дейностите, свързани с предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците.

Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца. Основната цел на проекта е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. Предвиждат се и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници. В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби. В рамките на този проект ще може да се организират занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране.

Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения